ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
فریبرز1350-2-2اردبیلنیرزیبا1363-1-13اردبیلاردبیل1396/11/23
فریبرز1350-2-2اردبیلنیرمبينا1363-1-1اردبیلاردبیل1396/11/23
فریبرز1350-2-2اردبیلنیررویا1361-3-3اردبیلاردبیل1396/11/23
قادر1364-3-1بوشهردلوارمهلا1370-12-8بوشهرگناوه1396/11/20
اا1296-1-1آذربایجان شرقیملکانز1370-1-1تهرانپاکدشت1396/11/19
علي1366-1-1آذربایجان شرقیملکاننيلوفر1367-8-9تهرانتهران1396/11/19
مرتضی1367-5-15تهرانتهرانفرناز1370-5-31آذربایجان شرقیمراغه1396/11/19
مهران1360-2-2بوشهربوشهرزهرا1375-2-2ایلامایوان1396/11/19
سعید1360-10-2آذربایجان شرقیتبریزمریم1360-4-2آذربایجان شرقیتبریز1396/11/17
محمد1365-12-24خوزستاناهوازماهور1362-4-27تهرانتهران1396/11/16
محمد1360-1-1همدانهمدانسیما1368-6-6همدانهمدان1396/11/16
علی1368-7-14آذربایجان شرقیتبریزسارا1373-2-1آذربایجان شرقیتبریز1396/11/15
فرزاد1347-12-26سمنانسمنانمریم1356-1-2سمنانسمنان1396/11/11
رضا1355-6-1آذربایجان شرقیتبریزساحل1360-9-5آذربایجان شرقیتبریز1396/11/10
پارسا1365-4-31تهرانتهرانليلى1370-11-8تهرانتهران1396/11/10
علی1364-1-1همدانهمدانسودابه1364-9-6همدانهمدان1396/11/09
آرش1362-3-10تهرانتهرانسارا1363-7-10اردبیلاردبیل1396/11/09
آرش1362-3-10تهرانتهرانمریم1363-8-26گیلانآستارا1396/11/08
1366-11-10خوزستاناهوازسارا1371-4-22خوزستاناهواز1396/11/07
احسان1353-2-2بوشهربوشهرزهرا1360-2-2تهرانقرچک1396/11/06