ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
حجت الله1366-3-16فارسشیرازراضیه1371-8-9خوزستانآبادان1395/11/13
تانبت1298-4-3سمنانامیریهلیلی1367-3-2خارج از کشورخارج از کشور1395/11/13
حمید1365-1-1تهرانتهرانعاطفه1369-2-1تهرانتهران1395/11/13
امین1364-5-20تهرانتهرانزهرا1365-1-10یزدیزد1395/11/13
رضا1299-4-5ایلامایلاممریم1373-6-10خراسان شمالیاسفراین1395/11/12
حمید1365-1-1تهرانتهرانالهام1369-2-1تهرانتهران1395/11/12
شاهین1360-2-9تهرانتهرانمهلا1359-5-4تهرانتهران1395/11/12
شاهین1360-2-26تهرانتهرانمهلا1359-5-18تهرانتهران1395/11/12
مهیار1368-1-26اصفهاناصفهاننیلو1373-5-2چهارمحال بختیاریشهرکرد1395/11/12
حامد1365-3-12تهرانتهرانالناز1369-10-1تهرانتهران1395/11/12
رامین1370-4-4آذربایجان غربیمهابادسارا1376-3-12خراسان رضویطرقبه1395/11/12
خلیا1364-3-3اردبیلمشگین شهرمریم1374-6-22تهرانتهران1395/11/12
علی1364-9-7خراسان رضویمشهدزهرا1368-11-18خراسان رضویمشهد1395/11/11
امید1355-6-5تهرانتهرانمارال1364-8-5تهرانتهران1395/11/11
رضا1360-9-11گلستانگرگانسيما1366-1-1گلستانگرگان1395/11/11
حسن1350-7-7تهرانتهرانحلیمه1350-8-8آذربایجان شرقیتبریز1395/11/10
ناصر1349-6-4تهرانتهرانحلیمه1350-8-8آذربایجان شرقیتبریز1395/11/09
میلاد1368-8-17خوزستانشوشترزهره1368-7-6تهرانتهران1395/11/09
1344-9-1تهرانتهرانحلیمه1350-8-8آذربایجان شرقیتبریز1395/11/09
علی1340-5-14تهرانتهرانفرحناز1359-1-19تهرانتهران1395/11/09